Skip to main content

Hvordan sende oss faktura: elektronisk faktura eller faktura via posten.

                                                               

Veiledning for innsending av faktura til Askøy kommune

Askøy kommune ønsker å motta alle inngående fakturaer og kreditnotaer som elektronisk faktura (EHF) via aksesspunkt. 

 • Kommunenummer 4627
 • Organisasjonsnummer 964 338 442
 • Kontonummer 6515.06.05509

Askøy kommune aksepterer kun elektroniske fakturaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet, Elektronisk HandelsFormat (EHF).

Bruk organisasjonsnummer 964 338 442 som elektronisk adresse for alle fakturaer som gjelder Askøy kommune.

Deres referanse = profil-ID/nummer

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHFstandarden.

Askøy kommune bruker et 5 –sifret bestillernummer for at din faktura skal gå automatisk til rette mottaker. Det må KUN stå vårt 5 – sifrede bestillernummer (ikke navn) for at fakturaen skal gå til rette mottaker i kommunen.

Hvis behov for ytterligere referanse må leverandøren fylle inn et annet felt, eller som en ordrelinje.

Sende elektronisk faktura (EHF)

Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv eller via andre kan levere faktura i Elektronisk HandelsFormat (EHF). Det finnes mange leverandører, se f.eks: Aksesspunkter for EHF- og BIS-formater

Du kan

 1. Produsere dine fakturaer i EHF i eget fakturasystem eller
 2. Benytte nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kunden. Dette er spesielt aktuelt hvis man bare sender ut noen få fakturaer i året til kommunal eller statlig virksomhet. Mange banker tilbyr også denne tjenesten via nettbank.
  Link til Difi – kom i gang med elektronisk faktura: Løsning for faktura og kreditnota

Hvis elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes

Faktura kan da sendes til

Fakturaadresse

Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Spørsmål

Ved spørsmål ta kontakt med

Tilbudet i barnehagen

Kvalitet og innhold

Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn i førskolealder. Den skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, og bidrar til å gi barn grunnleggende ferdigheter til skolestart.

Det skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, samt sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Alle barnehager skal følge barnehageloven og den nasjonale rammeplanen for kvalitet og innhold.

Rammeplanens retningslinjer for kvalitet og innhold i barnehagene
Bestemmelser i barnehageloven

Ulike typer tilbud

Askøy har 25 barnehager med ulik organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Vi  har et godt og brukertilpasset barnehagetilbud med stort mangfold med 8 kommunale og 17 private barnehager. 

Sammenheng barnehage - skole

Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

Sektor barnehage har utarbeidet en plan for det siste året i barnehagen. Planen er utarbeidet med hjemmel i Barnehageloven § 2a og Opplæringsloven §13-5. Med denne planen legger Askøy kommune til rette for en felles plattform for alle våre førskolebarn det siste året i barnehagen.

Askøy kommune har felles rutinebeskrivelse og ulike samarbeidsformer for å sikre et godt samarbeid og en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene, men skal oppleve at det er en kontinuitet i læringsløpet. Fagområdene i rammeplanen er i stor grad de samme som barna senere vil møte i skolen. Barnehager og skoler i Askøy kommune skal gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. 

Informasjon om planer for barns overgang fra barnehage til skole er beskrevet i den enkelt barnehages årsplan.

Informasjon til skolen om barnet

For at skolen skal kunne legge best mulig til rette for barnet, er det nyttig for skolen å få informasjon om barnet, og hva det eventuelt trenger ekstra hjelp til. Før skolestart vil derfor barnehagen fylle ut et skjema i samarbeid med foreldrene. Skjemaet sendes skolen med skriftlig samtykke fra foreldre.

Samarbeid barnehage - hjem

Barnehagen skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid. Foreldre skal få medvirke i den individuelle tilretteleggingen av barnets tilbud og i barnehagens arbeid. Sammen skal foreldre og barnehage skape en god dialog basert på trygghet og tillit, som er avgjørende for barnas trivsel og utvikling. Foreldre bidrar også til medvirkning gjennom den årlige brukerundersøkelsen, som er av betydning for barnehagens videre kvalitetsutvikling.


Startsamtale

Barnehagen er en arena der barnet kommer til å tilbringe mange timer av dagen sin. Dette er en oppgave som tas på alvor, og det er ønskelig å få et best mulig utgangspunkt for å kunne møte barnet på en god måte. Da er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene. Barnehagen trenger informasjon om hvem barnet er og hvilke erfaringer barnet har gjort seg så langt i livet. Alle barnehager i Askøy kommune tilbyr en startsamtale før oppstart eller i løpet av den første tiden i barnehagen.

Informasjonsskriv om startsamtalen 

Invitation to parents for a social interview from kindergartens in Askøy (English)

Rozmowa wstępna w przedszkolach w Askøy kommune (polsk)


Foreldremøter

God dialog mellom foreldre og barnehage er uvurderlig for barns trivsel og utvikling i barnehagen, og for å etablere et godt samarbeid er foreldremøter et viktig verktøy. Foreldremøtene bør ha en form som gjør at foreldrene og de ansatte kan bli bedre kjent med hverandre og at aktuelle temaer belyses og drøftes. 

Veilederen "Tett på foreldre - veileder for gode foreldremøter i barnehage og skole i Askøy kommune", har som mål å styrke foreldrenes medvirkning til innholdet på foreldremøtene. 

 Tett på foreldre - veileder for gode foreldremøter i barnehage og skole i Askøy kommune


Foreldresamtaler

Samtale mellom foreldre og barnehagens personale der man snakker om barnets trivsel og utvikling. Foreldresamtalen er en anledning for begge parter til å fortelle om barnets situasjon hjemme og i barnehagen slik at alle de voksne rundt barnet kan hjelpe til med å skape en trygg og god barnehagehverdag. Samtalen er individuell og skal holdes minst to ganger i året i kommunale barnehager.


Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.


Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal sikre samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Styrer sørger for at saker av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet forelegges samarbeidsutvalget. Utvalget består av representanter fra foreldre og personalet i likt antall, samt en representant fra eier, jf. Lov om barnehager § 4. Styrer møter og har uttalerett. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.

Temaplan barnehage 2022- 2026

Askøy kommune har fokus på at det skal være EN barnehagesektor i kommunen, der vi samhandler om sentrale temaer og utfordringer til beste for barn i Askøybarnehagene.

Den overordnede målsettingen for barnehagesektoren er at Askøy kommune skal gi et kommunalt eller privat barnehagetilbud i nærmiljøet, som er attraktivt og tilgjengelig for alle som ønsker det. Barn i barnehager på Askøy skal ha et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud, uavhengig av om de går i kommunale eller private barnehager. Med en stor privat barnehagesektor, er det viktig å finne balansen mellom felles arbeid med kommunale satsninger og lokalt handlingsrom for den enkelte barnehage.

Temaplan barnehage skal, med utgangspunkt i statlige føringer, konkretisere felles satsningsområder for Askøybarnehagene, med mål, strategier og tiltak. Sammen med Rammeplan for barnehagen, gir temaplanen retning for et forpliktende og systematisk arbeid i den enkelte barnehage.

Planen anses som:

 • Et styringsdokument for ansatte i barnehagen
 • En orientering til politikerne om satsningsområdene i Askøybarnehagene
 • Et grunnlag for kvalitets- og kompetanseheving

Temaplan barnehage 2022 2026

Fant du det du lette etter?